รายวิชาเรียนภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายวิชาในระดับปริญญาตรี

003201 การผลิตพืช (Crop Production) 3(3-0)

Pre : none
หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์โดยทั่วไป
Principles and methods of economically important crops production and their utilization. For non agriculture major only.

 

003211 พืชเศษรฐกิจ (Economic Crops) 2(2-0)

Pre : 003111or 015231
พืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม การเขตกรรมและการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิตและแนวทางในการแก้ไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates, cultural practices and harvest requirements, including utilization, production problems and solutions.

 

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ (Laboratory in Economic Crops) 1(0-3)

Pre : 003111 or 015231 

พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ได้กล่าวมาแล้วในวิชา 003211 (พืชไร่เศษรฐกิจ) รวมถึงปฏิบัติการ ในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 003211 (economic crops), including field practicum and laboratory observed.

 

003411 ธัญพืช (Cereal Crops) 3(2-3)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
พฤกษศาสตร์ การปลูก และประโยชน์ของธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
Botany, cultural practices and utilization of cereal ; rice, corn, sorghum, wheat and barley.

 

003412 พืชอาหารสัตว์ (Forage Crops) 3(2-3)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
พฤกษศาสตร์ การปลูก และประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าและพืชตระกูลถั่ว
Pasture Agronomy dealing with botanical description of some tropical grass and legume species, cultivation, pasture establishment and utilization.

 

003413 พืชน้ำมัน (Oil Crops) 3(2-3)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
พฤกษศาสตร์ การปลูก และประโยชน์ของพืชน้ำมัน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ละหุ่ง งา ทานตะวัน คำฝอย และเรพสีด
Botany, cultural practices and utilization of oil crops ; soybean, groundnut, coconut, oil palm, castor, bean, sesame, sunflower, safflower and rapeseed.

 

003414 พืชเส้นใย (Fiber Crops) 3(2-3)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
พฤกษศาสตร์ การปลูก และประโยชน์ของพืชเส้นใย ฝ้าย ป่านศรนารายณ์ ปอแก้ว ปอกระเจา
Botany, cultural practices and utilization of fiber crops ; cotton, sisal, kenaf and jute.

 

003415 พืชหัว (Tuber Crops) 3(2-3)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
พฤกษศาสตร์ การปลูก และประโยชน์ของพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง
Botany, cultural practices and utilization of tuber crops ; cassava, sweet potato and potato

 

003416 พืชอุตสาหกรรม (Industrial Crops) 3(2-3)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
พฤกษศาสตร์ การปลูก และประโยชน์ของพืชอุตสาหกรรม ยางพารา อ้อย ยาสูบ และสับปะรด
Botany, cultural practices and utilization of Industrial crops ; para rubber, sugarcane, tobacco and pineapple

 

003417 หลักการควบคุมวัชพืช (Principle of Weed Control) 3(2-2)

Pre : 401351
พฤกษศาสตร์ของวัชพืช การจำแนก การขยายพันธุ์ การแข่งขัน การควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ สารเคมีและการใช้สารเคมี
Botany of weeds, classification, propagation, competition with crop plants, weed control by different methods, herbicides and the application.

 

003418 สารเคมีกำจัดวัชพืชและวิธีการใช้ (Herbicides and Their Application) 3(2-3)

Pre : 402332
การจำแนกสารเคมีกำจัดวัชพืชด้วยวิธีต่าง ๆ ชื่อเคมี ชื่อสามัญและชื่อการค้าของสารเคมีกำจัดวัชพืช คุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีบริสุทธิ์ ลักษณะการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ข้อควรระมัดระวังในการ เก็บรักษา พฤติกรรมทางชีวเคมีในต้นพืช พฤติกรรมในดิน ข้อมูลความเป็นพิษต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม วิธีการสังเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์ทางปริมาณ
Methods of herbicide classification, chemical name, common name and trade name, chemical properties of the active ingredients, methods of herbicide application, storage caution, biochemical activity in plant and soil, including toxicity to human, animal and environment, methods of synthesize and quantity analytical

 

003419 ชีววิทยาวัชพืช (Weed Biology) 2(2-0)

Pre : 401114
ประเภทของวัชพืช ความเสียหายและประโยชน์โดยทั่วไป ลักษณะทางชีววิทยา การขยายพันธุ์และแพร่ กระจายพันธุ์ การแก่งแย่ง การเจริญของวัชพืชที่ร้านแรงและสำคัญบางชนิด ความเสียหายที่มีต่อพืชปลูก
Study of growth and habitat, propagation, dispersal and competition of certain major weeds in cropped and non-cropped areas.

 

003421 ภูมิอากาศของพืช (Plant Climate) 3(3-0)

Pre : 003111 or 015231
การแลกเปลี่ยนความร้อนใกล้ระดับพื้นดิน ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศกับจุลภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศเนื่องจากวิธีการเขตกรรม
Energy exchange near the ground, crop microclimate and its management by cultural practices.

 

003423 การจัดการใช้น้ำสำหรับพืชไร่ (Water Management for Field Crops) 3(3-0)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
การจัดการในการใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ดิน และพืช ระบบการใช้น้ำในพืชไร่ การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำจากผลิตผลพืชไร่
Water management for field crop production, relation between water, soil and crops. Systems of irrigation and their efficiency.

 

003451 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (Physiology of Field Crop Producton) 3(3-0)

Pre : 003211, 003212 and 401351
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืชไร่ การใช้หลักปฏิบัติในการเพาะปลูก โดยคำนึงถึงแสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำ และ คุณค่าทางอาหารในดินที่มีผลต่ออาหารในดินที่มีผลทางสรีรวิทย
Physiology aspects of crop growth, application to cultural practices with strong emphasis on influences of light, temperature, water and soil minerals on crop yield.

 

003461 ระบบการปลูกพืช (Cropping System) 3(3-0)

Pre : 003111 or 003211 or 015231
การจัดการระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันให้สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐสังคม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
Systems of growing more than one crop in the same land in order to make efficient use of natural resources, socioeconomic for a high return.

 

003471 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช (Principles of Plant Breeding) 3(3-0)

Pre : 416311
หลักและวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ และวิธีการอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
An introduction to plant breeding with emphasis on genetic and cytogenetical principles used in crop improvement.

 

003472 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช (Technique in Plant Breeding) 3(2-3)

Pre : 003471
เทคนิค วิธีใช้ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ การเพาะต้นอ่อนในมีเดีย การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ ต้านทาน การผลิตเมล็ดพันธุ์
Techniques used in hybridization and seeding culture of field crop, germplasm evaluation and lines testing, screening for the resistant lines and seed production.

 

003473 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ (Plant Cell and Tissue for Crop Improvement) 3(2-3)

Pre : 003471 or 401351
พื้นฐานและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เซลล์ และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพืช การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย และโปรโตพลาสต์ การใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืชไร่
Basis and techniques of plant tissue, cell and organ culture, cell suspension and protoplast, their application for improvement, propagation and germplasm preservation of field crops.

 

003481 เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชไร่ (Seed Technology of Field Crop) 3(2-3)

Pre : 003211and 003212
สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชไร่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ หลัก และทฤษฎีในการทดสอบความงอก ความแข็งแรง ความมีชีวิตของเมล็ด
Physiology of field crop seeds, seed production, storage and quality control. Principle and theory in seed quality testing.

 

003491 เทคนิควิจัยทางพืชไร่ (Research Techniques in Agronomy) 3(2-2)

Pre : none
หลักการและวิธีวิจัยในด้านต่าง ๆ ของสาขาพืชไร่ การผลิตพืชไร่ สรีรวิทยาของพืชไร่ การจัดการวัชพืช และสิ่งแวดล้อม ระบบการปลูกพืชไร่และนิเวศวิทยา การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่
Principles and research techniques in various fields of agronomy ; crop production, crop physiology, weed and environmental menagement, cropping system and ecology, crop improvement and seed technology.

 

003492 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยพืชไร่ (Computer Application in Agronomy Research) 3(2-3)

Pre : none
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพืชไร่ เริ่มตั้งแต่การวางแผนและจัดรูปแบบการปลูก การรวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ การวิเคราะห์ผล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูล
The utilization of computer in agronomy research dealing with the experimental designs and plot layout, data acquisition and manipulation, data analyses and presentation, and database compilation.

 

003496 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่นา (Selected Topics in Agronomy) 1-3

เรื่องที่น่าสนใจทางพืชไร่นา หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา
Interested topics in agronomy. Topics could be changed from semester to semester.

 

003497 สัมมนา (Seminar) 1(1-0)

003498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาตรีแล้วเรีบเรียงเป็นรายงาน
Undergraduate research and report presentation.

 

003499 การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Practicum) 3

Pre : 015299
การฝึกงานเฉพาะด้านพืชไร่ มีการศึกษานอกสถานที่Specific field practicum on agronomy, including field trips.


รายวิชาในระดับปริญญาโท-เอก

003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง (Advanced Forage Crops) 3(3-0)

pre : 003412
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตพืชอาหารสัตว์ภายใต้สภาพแวดล้อมของเขตร้อน การปรับตัวของพืชอาหารสัตว์ บทบาทของทุ่งหญ้าชั่วคราว นิเวศวิทยาของพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อนและแห้งแล้ง เทคนิคงานวิจัยใน พืชอาหารสัตว์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
Factors affecting pasture production under tropical condition, pasture species adaptation, roles of ley pasture, arid zone pasture ecology and management, techniques in pasture research and tropical pasture seed production.

 

003521 ภูมิอากาศพืชขั้นสูง (Advanced Plant Climate) 3(3-0)

Pre : 003421
การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศ ระบบชีวฟิสิกส์ในการเพาะปลูก อิทธิพลของภูมิอากาศต่อพืช
Microclimate and biophysical system in ralation to field crops.

 

003522 การปรับตัวของพืช (Crop Adaptation) 3(3-0)

Pre : 003211, 401114 ??? 416311
ทฤษฎีและหลักการปรับตัวของพืชต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของพืชไปตามภูมิอากาศต่าง ๆ
Principles and concepts of crop adaptation as influenced by environmental factors. The geographical distribution of crops on a climate.

 

003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง (Advanced Physiology of Crop Production) 3(3-0)

Pre : 003451
ปัญหาทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเจริญเติบโต ความแข็งแรงของกล้า อิทธิพล ของพื้นที่ในการรับแสง จำนวนต้น ระยะปลูกกับการสังเคราะห์แสง การแข่งขัน การสะสมอาหาร
Physiological responses of crops to their physical environment. Discussion on grain yield, seedling vigor and establishment, assimilatory area, light interception, plant population, plant spacing and photosynthetic rate relationship, competition, and accumulation of food substances

 

003552 ธาตุอาหารพืชไร่ (Plant Nutrition in Field Crops) 3(2-3)

pre : 003451
การเปลี่ยนแปลงทางสีรรวิทยาของพืชไร่เศรษฐกิจกับธาตุอาหารตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยว การสะสม ธาตุอาหาร อัตราการเคลื่อนย้ายในส่วนต่างๆ ของพืช การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มผลผลิต
Nutritional influences on physiological processes, accumulation and translocation of minerals, and yield of field crops.

 

003553 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช (Herbicide Physiology) 3(3-0)

Pre : 003417
ประเภทและชนิดต่างๆ ของสารกำจัดวัชพืช การดูดซึมทางใบและราก การเคลื่อนย้าย พฤติกรรมทางสรีรวิทยา และชีวเคมีในพืช ลักษณะเฉพาะอย่างของสารกำจัดวัชพืชกลุ่มต่าง ๆ
Groups of herbicides and their property, absorption, translocation, physiological and biochemical behavior of herbicides in plants.

 

003554 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช ภาคปฏิบัติการ (Herbicide Physiological Laboratory) 2(0-4)

Pre : 003417
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูดซึม การเคลื่อนย้าย และผลของสารที่มีต่อกระบวนการบางอย่างในพืช เช่น การสังเคราะห์แสง การสร้างคลอโรฟิลล์ การแบ่งเซลล์ ตลอดจนการทำงานของน้ำย่อยบางชนิดในพืช ศึกษาปฏิกิริยาร่วมของ สารกำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงและยากำจัดรา และการตรวจสอบหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชที่ตกค้างในดิน
Greenhouse and laboratory herbicide experiment on absorption, translocation, physiological and biochemical behavior of herbicides in plants

 

003561 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture Management) 3(3-0)

Pre : 003412
การจัดการพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยขน์จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อิทธิพลของการแทะเล็ม การเหยียบย่ำ ของสัตว์ต่อพืชอาหารสัตว์ และสภาพหมุนเวียนของธาตุอาหารในสภาพการแทะเล็มของสัตว์ คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์
?Ecology of the grazing animals, the management and uses of pastures. Effect of animal grazing and treading, and nutrient recycling on pasture production. Nutritive value of pastures and techniques of research in pasture utilization

 

003571 วิวัฒนาการของพืช (Crop Evolution) 3(3-0)

Pre : 416311
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของพืช
Genetic theories related to evolution of crop species.

 

003572 พันธุศาสตร์ประชากรประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช (Applied Population Genetics and Plant) Breeding 3(3-0)

Pre : 003471 and 422461

ทฤษฎีทางพฤกษศาสตร์ประชากรที่นำมาประยุกต์กับการผสมพันธุ์พืช

The application of the population genetics theories in plant breeding

 

003573 ไบโอเมตริกส์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding Biometrics) 3(3-0)

Pre : 003572
การวางแผนปรับปรุงพันธุ์พืช การประยุกต์วิชาสถิติในการปรับปรุงพันธุ์พืช
Planing and the application of statistics in crop improvement

 

003574 ไซโตเยนิติกส์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Cytogenetics in Plant Breeding) 3(3-0)

Pre : 003471
การเกิดโครโมโซมผิดปกติ การเกิดอนูพลอยด์และโพลีพลอยด์ สภาวะของโครโมโซมในลูกผสมชนิดต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการผสมพันธุ์พืช
Occurence of chromosome abnormalities, aneuploid and euploids. Chromosome behavior in different hybrids useful for crop improvement

 

003575 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง I (Advanced Plant Breeding I) 3(3-0)

Pre : 003471
ทฤษฎีและระบบพันธุกรรมที่มีบทบาทต่อการปรับปรุงพันธุ์พืช อันได้แก่ เฮเตอโรซิส พันธุศาสตร์ของเซลล์ การกลายพันธุ์ โพลีพลอยด์
Theoretical and genetical approaches in plant breeding. Discussion on heterosis, cytogenetics, mutations polyploidy, apomictics, male sterility, biometric and tissue culture in relation to crop improvement

 

003576 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II (Advance Breeding Plant II) 3(3-0)

Pre : 003575
ปัญหาและเทคนิคขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ถั่ว ฝ้าย มันสำปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
Practical and field experience approaches in the improcement economically important crops such as cereals, fiber crops, oil crops, high protein crops, tuber crops and sugar crops

 

003577 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง (Breeding for Resistance to Diseases and Insects) 3(3-0)

Pre : 003471
พันธุกรรมของลักษณะการต้านทานโรคและแมลง วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
Inheritance of resistance to diseases and insects; breeding procedures for improving crops resistant to sideases and insects.

 

003578 การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ (Breeding for Environmental Stress) 3(2-3)

Pre : 003451, 003471 and 009421
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพันธุ์พืช โดยอาศัยหลักพันธุศาสตร์และหลักการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้พืชนั้น สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในสภาพท้องถิ่นที่มีสภาพแวดล้อมบังคับและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่จำกัด
Genetic and plant breeding approaches in the environment of crop varieties resistant to stress environment

 

003581 สรีรวิทยาของเมล็ด (Seed Physiology) 3(3-0)

Pre : 003481 and 007481
สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ด การสุกแก่ การงอก การพักตัว ความแข็งแรงและการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเมล็ดกับการเจริญเติบโตของพืช
Physiology of seed maturation and development, germination, dormancy and deterioration; relation of seed quality to growth and development of plant

 

003591 เทคนิควิจัยการผลิตพืช (Research Techniques in Crop Production) 3(1-6)

Pre : 003451
เทคนิคการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืช ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช
Techniques and problems relating to crop production, laboratory methods, some statistical aspects, and interpretation and report

 

003592 การแนะแนววิจัยพืชไร่ (Agronomy Research Orientation) 1(1-0)

การแนะแนวทางของงานวิจัย การดำเนินงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการ การเขียนและวิเคราะห์งานวิจัยทางพืชไร่
Field crop research orientation. Planning and preparation of research proposal, recording, analysing, reporting and writing of the research results

 

003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ (Selected Topics in Agronomy) 1-3

เรื่องที่น่าสนใจทางพืชไร่นา หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาโท
Interested topics in agronomy. Topics could be changed from semester to semester

 

003597 สัมมนา (Seminar) 1,1

003598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาโท แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน สำหรับนิสิตปริญญาโท
Carry out research and writing reports

 

003599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-9