นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

5610100372นางสาวกุลวดี คณาวิทยา ชื่อเล่น ชมพู รหัสนิสิต 5610100372

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ปาริชาติ พรมโชติ

 

 

5610100534นางสาวณัฐนารี เลิศปัญญา ชื่อเล่น นัท รหัสนิสิต 5610100534

 E-mail : ma-pa.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธานี ศรีวงค์ชัย

 

 

5610100569นายณัฐวร กะโห้เหม ชื่อเล่น ไอซ์ รหัสนิสิต 5610100569

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภัสจี คงศีล

 

 

5610100666นางสาวธารารัตน์ สังวาลย์เล็ก ชื่อเล่น น้ำฟ้า รหัสนิสิต 5610100666

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิจารณ์ วิชชุกิจ

 

 

 5610100763นางสาวนันทิการ์ ทองทิพย์ ชื่อเล่น พลอย รหัสนิสิต 5610100763

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่งย้ายเข้า

 

 

 5610100933นางสาวพัชราภรณ์ กอสิงห์ ชื่อเล่น แพท รหัสนิสิต 5610100933

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เฉลิมพล ภูมิไชย์

 

 

5610101085นางสาวรัตนภรณ์ ผังดี ชื่อเล่น แฟ้บ รหัสนิสิต 5610101085

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย จันประเสริฐ

 

 

5610101107นางสาววริศรา เนกขัม ชื่อเล่น  แบม รหัสนิสิต 5610101107

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพ ตัณมุขยกุล

 

 

5610101123นางสาววันวิสาข์ พิมพ์เจริญ ชื่อเล่น หมิว รหัสนิสิต 5610101123

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพ ตัณมุขยกุล

 

 

5610101191นางสาวศุกลภัทร เจนจิตรศิลป์ ชื่อเล่น ตอง รหัสนิสิต 5610101191

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ธานี ศรีวงศ์ชัย

 

 

5610101212  นางสาวศุภกานต์ วนิชาชีวะ ชื่อเล่น แตง รหัสนิสิต 5610101212

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เฉลิมพล ภูมิไชย์

 

 

 5610101361นางสาวหัทยา วัฒนพฤกษ์ ชื่อเล่น เอ็นดู รหัสนิสิต 5610101361

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย จันประเสริฐ

 

 

5610101425นางสาวอาทิตญา ทรัพย์ศรีเมือง ชื่อเล่น กวาง รหัสนิสิต 5610101425

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์

 

 

5610101441นางสาวอิศราภรณ์ อภิวัฒน์ ชื่อเล่น น้ำผึ้ง รหัสนิสิต 5610101441

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ

 

 

5610102413นางสาวกิริยา บัวศรี ชื่อเล่น โอ๋ รหัสนิสิต 5610102413 

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ

 

 

5610102561นายชัยสันต์ อิสระบุตร ชื่อเล่น ปอนด์ รหัสนิสิต 5610102561

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ. ดร.เอ็จ สโรบล

 

 

5610102600นางสาวฐิติพร อาจห้วยแก้ว ชื่อเล่น เรย์ รหัสนิสิต 5610102600

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ. ดร. รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ

 

 

5610102651นางสาวตวงทิพย์ ปริสุทธิ์สุนทร  ชื่อเล่น เก๊ต รหัสนิสิต 5610102651

 E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สุขุมาลย์ เลิศมงคล

 

 

5610102707นายธนพล พันยะฤทธิ์  ชื่อเล่น มาร์ค รหัสนิสิต 5610102707

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล

 

 

 5610102791นางสาวนิลทิรา ทองมนต์ ชื่อเล่น มิ้น รหัสนิสิต 5610102791

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุขุมาลย์ เลิศมงคล

 

 

5610102863นางสาวปัทมา ดาระมาน ชื่อเล่น ไลลี่ รหัสนิสิต 5610102863

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยะ กิตติภาดากุล

 

 

 5610102936นางสาวพิชญ์ณัชชา จิตเทพ ชื่อเล่น กวาง รหัสนิสิต 5610102936 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ

 

 

5610103045นางสาวเมธีญา บุญเฮง ชื่อเล่น เบล รหัสนิสิต 5610103045

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ พรมโชติ

 

 

5610103126นางสาววราภรณ์ พุทธานุ ชื่อเล่น หญิง รหัสนิสิต 5610103126

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยะ กิตติภาดากุล

 

 

5610103193นายศุภสิทธิ์ ศิลลา ชื่อเล่น เอิร์ท รหัสนิสิต 5610103193

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล

 

 

5610103240นางสาวสุดาภรณ์ ทองแม้น ชื่อเล่น บี้ รหัสนิสิต 5610103240

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิจารณ์ วิชชุกิจ

 

 

5610103274นางสาวสุทธิดา ตางระแม ชื่อเล่น เดีย รหัสนิสิต 5610103274

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภัศจี คงศีล

 

 

5610103312นางสาวสุวิมล มาละชั่วโมง ชื่อเล่น บิว รหัสนิสิต 5610103312

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์

 

 

5610103355นางสาวอโณทัย นาคเกษม ชื่อเล่น น้ำ รหัสนิสิต 5610103355

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยะ กิตติภาดากุล

 

 

5610103401นายอัศวภูมิ ทองนาค ชื่อเล่น น่าน รหัสนิสิต 5610103401

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.เอ็จ สโรบล

 

 

5610103428นางสาวอารดา สังขนิตย์ ชื่อเล่น ซึง รหัสนิสิต 5610103428

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ปาริชาติ พรมโชติ

 

 

5610103916นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมบัว ชื่อเล่น มิ้น รหัสนิสิต 5610103916

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วันชัย จันทร์ประเสริฐ