รายนามหัวหน้าภาควิชา

1. ศ. จักร โชติสาลิกร ปี 2486 ในนามหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์  

2. ศ.ดร. อรรถ นาครทรรพ-ในนามหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

3. ศ.ดร. พนม สมิตานนท์-ในนามหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

4. ศ.ดร. เริ่ม บูรณะ-ในนามหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

5. ศ.ดร. บรรเจิด คติการ 2508-2513 ในนามหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

6. ผศ.ดร. บรรเจิด บุญซื่อ 2513-2517 ในนามหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์                                               

7. ผศ.ดร.ประสาน ยิ่งชล 2517-2521 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                               

8. ผศ. สว่าง พฤกษาชีวะ 2521-2525 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                               

9. ผศ.ดร. สนั่น จันทร์คำ 2525-2529 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                             

10. รศ.ดร. ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ 2529-2533 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                              

11. ศ.ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 2533-2537 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                        

12. รศ.ดร. งามชื่น รัตนดิลก 2537-2539 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                               

13. รศ.ดร. กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 2539-2541 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                               

14. ผศ.ดร. สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 2541-2545 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                             

15. รศ.ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ 2545-2546 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                               

16. รศ.ดร. กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 2546-2547 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                              

17. รศ.ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ 2547-2549 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                               

18. รศ.ดร. รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 2549-2557 ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา                                              

19. ผศ.ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล 2557- ปัจจุบัน ในนามหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา