ภาควิชาพืชไร่นา ได้ก่อตั้งมาพร้อมกับคณะเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2486 ขณะนั้นเรียกชื่อว่า คณะเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาล โดยจัดหลักสูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับอนุปริญญา ซึ่งภาควิชาพืชไร่นาได้รวมอยู่ในแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ ให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีการสอนและวิจัยด้านพืชศาสตร์และปฐพีวิทยา