"ภาควิชาพืชไร่นา มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างบัณฑิตและงานวิจัย

 

ให้มีคุณภาพและคุณธรรม ออกสู่สังคมไทยและสังคมโลก"