หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา

Head of the Department of Agronomy 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล

  Dr. Piya Kittipadakul

 

 หน้าที่รับผิดชอบ: งานบริหารภาค

 ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

 

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายวิชาการและการศึกษา

Dr.Chalermpol

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล  ภูมิไชย์

  Dr. Chalermpol Phumichai

 

 หน้าที่รับผิดชอบ: การเรียนการสอน, การเขียนตำรา

 งานที่ปรึกษาปริญญาตรี

 งานที่ปรึกษาบัณทิต

พัฒนาหลักสูตร, สัมมนา

การฝึกงานนิสิต, สหกิจศึกษา, ปัญหาพิเศษ

 การประเมินและประกันคุณภาพ

 

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr.Sarawut

 อาจารย์ ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 

  Dr.Sarawut Rungmekarat

 

 หน้าที่รับผิดชอบ: งานบริการวิชาการ / หารายได้

งานวิจัย / เครื่อข่ายงานวิจัย

งานอาคารสถานที่และแปลงวิจัย โรงเรือน

ครุภัณฑ์

 

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายกิจการพิเศษ

Dr.Sukkumal

 อาจารย์ ดร. สุขุมาลย์ เลิศมงคล

 Dr.Sukkumal Lertmongkol

 

หน้าที่รับผิดชอบ: การเงินและบัญชี

 กิจกรรมพิเศษ, การจัดงานจากภายนอก

 

 

 

 

 รองหัวหน้าภาค ฝ่ายกิจกกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

Dr.Pitipomg

อาจารย์ ดร. ปิติพงษ์ โตบันลือภพ 

Dr.Pitipong Thobunluepop

 

หน้าที่รับผิดชอบ: กิจกรรมนิสิต

  วิเทศสัมพันธ์

  งานศิลปวัฒนธรรม, เทิดทูนสถาบัน

 

 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ฝ่ายประเมินและประกันคุณภาพ

Aj jack

 อาจารย์ ดร. ธนพล ไชยแสน

  Dr.Tanapon Chaisan

 

 หน้าที่รับผิดชอบ : งานประชุมภาค

ติดตามงานภาค

ประสานและติดตามเรื่องประเมินและคุณภาพ