ข้าราชการสาย ข


นายฐากร สายขุนทด

Benjawan

นางเบญจวรรณ ปานสมัย
Mrs. Benjawan Pansamai

Chuleeporn

นางสาวชุลีพร นาคพวง
Ms.Chuleeporn Nakphuang


ลูกจ้างประจำ

Charoon

นางจรูญ บุญบุตร
Mrs. Charoon Boonbutr

Suntree

นางสุนทรี สุทัศโชติ
Mrs. Suntari Suthatchot

Sriwan

นางศรีวรรณ มียิ่ง
Mrs. Sriwan Meeying

Kunya

นางกัญญา ทองลิบ
Mrs. Kunya Thonglip

Virasak

นายวีระศักดิ์ รัตนะมณีกุล
Mr. Virasak Rattanamaneekul


นายสายัณห์ วรรณสาธพ
Mr. Sayan Wonnasathop


นายสมปอง คดพิมพ์
Mr. Somphong Koutchaphim

Rattana

นางรัตนา ศิริปัญญารักษ์
Mrs. Rattana Siripanyarak

Montree

นายมนตรี พ่วงแพร
Mr. Montree Phungprae

Somporn

นายสมพร นาคแสงทอง
Mr. Somporn Narksaengthong

Chusak

นายชูศักดิ์ น้อยไพล
Mr. Chusak Noiplai

Rattikan

นางสาวรัตติกาน เกิดผล
Ms. Rattikan Kerdpon