การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 37
ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

surgrum58

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://agr.ku.ac.th/newweb/index.php/generalnewsmenu/317-symposium-58