ภาควิชาพืชไร่นาเปิดให้บริการใช้แปลงทดลอง โรงเรือนทดลอง และเครื่่องมือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอย การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะต้องยื่นแบบฟอร์มการขอใช้/ขอยืม และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช่หรือยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว

แบบฟอร์มการของใช้โรงเรือนและแปลงทดลอง

   - สำหรับนิสิต

   - สำหรับบุคลากรในภาคฯ

   - สำหรับบุคลากรภายนอก

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่่องมือ

    - สำหรับนิสิต

   - สำหรับบุคลากรในภาคฯ

   - สำหรับบุคลากรภายนอก

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 

ผังโรงเรือนทดลอง

ผังแปลงทดลองหลังอาคารพืชไร่นา