Title

 งาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

พันธุ์งาขาว                                      พันธุ์งาดำ

-  ซีพลัส 1 (C Plus 1)                           - มก. 18 (KU 18)

-  ซีพลัส 2 (C Plus 2)                           - ซีเอ็ม-07 (CM-07)

-  มก. 19 (KU 19)

-  ซีเอ็ม-53 (CM-53)

สนใจสอบถามข้อมูลเมล็ดงาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร หรือหากต้องการสอบถามความรู้เรื่องการปลูกงา สามารถสอบถามได้ที่

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

ไลน์ไอดี (Line ID): sujinjen