มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2559

มอบจำนวน 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ให้นิสิต มก. บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-โท (รายละเอียดเพิ่มเติม)