ประกาศ การเลื่อนเปิดรับสมัครออนไลน์ สำหรับหลักสูตร วท.ม. (พืชไร่) และ ปร.ด. (พืชไร่) ภาคต้น ปีการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2558 โดยภาควิชาฯ จะได้ประกาศแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครออนไลน์ทันทีที่หลักสูตรได้รับความเห็นชอบแล้ว

** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ คุณชุลีพร นาคพวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 0-2579-3130, 0-2942-8358 (สายตรง)