สาขาการผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช

สาขาการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์ุ

 

สาขา การผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช

วันที่ 9 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม 2 ภาควิชาพืชไร่นา

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เวลาสอบ
1. นางสาวกัลทรี มากเจริญ 13.00-13.20 น.
2. นางสาวณัฐพร วรธงไชย 13.20-13.40 น.
3. นายกิตติธัช ทัพวงศ์ 13.40-14.00 น.
4. นายศราวุธ เกิดแล้ว 14.00-14.20 น.
5. นางสาวชิดชนก ประกอบ 14.20-14.40 น.
6. นายพงศกร ตันตะราวงศา 14.40-15.00 น.

 

 

สาขาการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์ุ

วันที่ 10 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ภาควิชาพืชไร่นา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เวลาสอบ
1. นางอนงต์นุช ทาสระคู 9.00-10.00 น.
2. นางสาวฐิตาพร สว่าง 10.00-10.20 น.
3. นายธนพงษ์ ยอดยิ่งยง 10.20-10.40 น.
4. นางสาวณภา เวกสันเทียะ 10.40-11.00 น.
5. นางสาวผกาเกศ สมแสง 11.00-11.20 น.
6. นายธนกร วังสว่าง 11.20-11.40 น.
7. นายพฤฒาวุธ ศิริโชคธนาวัฒน์ 11.40-12.00 น.
8. นางสาวขวัญชนก คลายจากทุกข์ 13.00-13.20 น.
9. นายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต 13.20-13.40 น.
10. นายอรรถกร น้าประเสริฐ 13.40-14.00 น.
11. นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน 14.00-14.20 น.