คณบดีคณะเกษตร (ผศ.ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร) คณาจารย์ และบุคคลากรภาควิชาพืชไร่นา ร่วมสัมมนาประจำปี โดยมี ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล (หัวหน้าภาควิชาฯ) เป็นประะธานดำเนินงาน เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558

DSC 1128      DSC 1136     DSC 1140      DSC 1144

DSC 1146      DSC 1157     DSC 1159      DSC 1161

DSC 1165      DSC 1168     DSC 1171      DSC 1173

DSC 1176      DSC 1178     DSC 1180      DSC 1182

DSC 1213     DSC 1152     DSC 1184     DSC 1233

DSC 1238    DSC 1240    DSC 1242     DSC 1244