20915443 1519783394745542 5234391920175089632 nS 15433809


รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุน กองทุนภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2560

         

ภาควิชาพืชไร่นามีการมอบทุนพัฒนานิสิตผ่านกองทุนภาควิชาพืชไร่นา ประกอบด้วย 5 ประเภท  ทุกปี ดังนี้

        5.1 ทุนประเภทขัดสน

5.2 ทุนประเภททำงาน

5.3 ทุนประเภทฉุกเฉิน

5.4 ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม

   5.5 ทุนประเภทเรียนดีกรณีมีคะแนนสะสมเข้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1 และ 2

          สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ คณะกรรมการกองทุนภาควิชาพืชไร่นาจึงได้พิจารณามอบทุนพัฒนานิสิต จากกองทุนภาควิชาพืชไร่นา ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

• ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 3 ทุน ๆ ละะ 5,000 บาท

                        1.1 นางสาวอารียา กัณฑะโรจน์ รหัส 5810103359 คะแนนเฉลี่ย 3.29 นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่นา

                        1.2 นายกฤตนัย  มณีรัตน์  รหัส 5710100242 คะแนนเฉลี่ย 3.70 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่นา

                        1.3 นางสาวเรณู  ตุ้มพ่วง  รหัส 5710100625 คะแนนเฉลี่ย 3.54 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่นา

 

• ทุนประเภทเรียนดีกรณีมีคะแนนสะสมเข้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1 และ 2  และต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 12,000 บาทต่อทุนต่อปี

                        2.1 นายกฤตนัย  มณีรัตน์  รหัส 5710100242 คะแนนเฉลี่ย 3.70 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่นา

                        2.2 นางสาวเรณู  ตุ้มพ่วง  รหัส 5710100625 คะแนนเฉลี่ย 3.54 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่นา

 

• และบริษัท  โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่)  มอบทุนการศึกษา จำนวน 370,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก และ มอบทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนนิสิตปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แก่

                        นางสาวภาริณี  เจียมเมืองปักษ์  รหัสนิสิต 5717100132  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาพืชไร่นา