ภาควิชาพืชไร่นา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
       1 นางสาวเอนิสา รัตนเรืองบวร และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเรื่องเต็มดีเด่น (Best Paper Award) ที่ปรากฏในรายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
       2 นางสาวภาริณี เจียมเมืองปักษ์ และคณะ ได้รับรางวัล การนำเสนอระดับชมเชย ประเภทบรรยาย
       3 นางสาวธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ และคณะ ได้รับรางวัล การนำเสนอระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย

โดย รศ.ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพืชไร่นา) ร่วมแสดงความยินดี

18765872 1786891127994756 568319399659620416 n18814064 1786895104661025 1478021207964966619 n

 ConfResults1 ConfResults2

18740674 1786891134661422 3801578461210656574 n Paperscan Anisa 0002

DSC 0183