ความร่วมมือด้านปรับปรุงพันธุ์พืช ระหว่าง KU กับ UW-Madison
สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.)

ดำเนินการโดย 6 ภาควิชา
ภาควิชาพืชไร่นา (บางเขน-กพส)
ภาควิชาพืชสวน (บางเขน-กพส)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ภาควิชาพฤษศาสตร์
จากคณะเกษตร คณะเกษตร-กำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์

1 7 5

2 3 4  

6