สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการคณะเกษตร เข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 english learning graphic