แนะนำหนังสือใหม่ของภาควิชาพืชไร่นา"ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่" 

มีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่ ตั้งแต่พื้นฐานถึงการประยุกต์ 
- การจำแนกพืช
- ดิน ปุ๋ย และน้ำ
- ภูมิอากาศและการปลูกพืช
- ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริฐเติบโตของพืช
- การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช
- การจัดการวัชพืช
- เครื่องจักรกลทางการเกษตร
- เมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
- การสืบพันธุ์ของพืช
- การปรับปรุงพันธุ์พืช
- เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร

12795349 611298679024333 5733135074822522939 n