ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (รายละเอียดกดที่นี่)
และระบบระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการโดยอักขราวิสุทธิ์ (รายละเอียดกดที่นี่)

โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน