ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอเชิญเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรส่งข้าว ข้าวโพด
และมันสำปะหลัง เข้าร่วมการประกวดพืชไร่ประจำปี ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์และเทคนิคการปลูกพืชไร่ให้มีผลผลิตสูงและคุณภาพดี ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

การประกวดพืชไร่ประเภทข้าว (กดเพื่อรับรายละเอียด)
การประกวดพืชไร่ประเภทข้าวโพด (กดเพื่อรับรายละเอียด)
การประกวดพืชไร่ประเภทมันสำปะหลัง (กดเพื่อรับรายละเอียด)

PosterTotal

Poster Rice

Poster corn

 

cassava