มูลลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 รายละเอียด www.ajinomotofoundation.or.th และ https://goo.gl/hHNYxc

Ajinomoto2015