ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาการถ่ายภาพหมู่ ของคณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Poster