ภาควิชาพืชไร่นา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมของภาควิชาพืชไร่นา ประจำปี พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้ได้รับเกียรตินิยมของภาควิชาพืชไร่นา

 

         tanakon                                             tipvimon
นาย ธนกร วังสว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม 3.66                   นางสาว ทิพวิมล จันทร์สุริย์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.53

         jidapa                                       jaruwan

นางสาว จิดาภา พงษ์พิชิตกุล เกรดเฉลี่ยสะสม 3.51     นางสาว จารุวรรณ จันทร์โนนแซง เกรดเฉลี่ยสะสม 3.41

              kittipat                                   komaen

นาย กิตติธัช ทัพวงศ์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.34                     นาย โกเมนทร์ ขาวเงิน เกรดเฉลี่ยสะสม 3.31

                                              sirin

                            นางสาว สิรินทร์ ชุ่มอินทรจักร เกรดเฉลี่ยสะสม 3.28