ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนเชิญคณาจารย์ และนิสิตในระดับปริญญาตรี รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม "การปฐมนิเทศภาควิชาพืชไร่นา"

 2015