ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาโรคพืช และสถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกันจัดฝึกอบรมการปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโคกเจริญและนิสิตฝึกงานป.ตรี ชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 70 คน

 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1) การบรรยายหัวข้อ " เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฝักสด (ถั่วต้ม) ระบบน้ำหยด" โดย อ. เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา
2) การบรรยายหัวข้อ " การจัดการโรคและแมลงศัตรูของถั่วลิสง" โดย ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุตวานิช ภาควิชาพืชโรคพืช
3) การเยี่ยมชมแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฝักสด (ถั่วต้ม) ระบบน้ำหยด
4) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปถั่วลิสงกรอบแก้ว" โดยคุณอำนวยพร ประทุมโพธิ์ สถานีวิจัยลพบุรี
5) การแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 และไรโซเบียมถั่วลิสงให้กับเกษตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

อ.เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร 086-397-6704

 รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่

 

ภาพกิจกรรม

1

เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม

2

กล่าวเปิดงานโดยรักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี คุณอำนวยพร ประทุมโพธิ์

3

ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุตวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร ภาควิชาพืชโรคพืช และอาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา

4

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโคกเจริญและนิสิตฝึกงานจากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

5

อ.เจตษฎา บรรยายหัวข้อ "เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฝักสด(ถั่วต้ม)ระบบน้ำหยด"

6

ดร. อุดมศักดิ์ บรรยายหัวข้อ "การจัดการโรคและแมลงศัตรูของถั่วลิสง"


7

กิจกรรมการเยี่ยมชมแปลงสาธิตการผลิตถั่วลิสงฝักสด(ถั่วต้ม)ระบบน้ำหยด

8

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปถั่วลิสงกรอบแก้ว" โดยคุณอำนวยพร สถานีวิจัยลพบุรี

9

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปถั่วลิสงกรอบแก้ว" โดยคุณอำนวยพร สถานีวิจัยลพบุรี

10

การแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 และไรโซเบียมถั่วลิสงให้กับเกษตร


11

ท่านนายอำเภอโคกเจริญ ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 และไรโซเบียมถั่วลิสงให้กับเกษตกร

12

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร