เรื่อง The Success of Corn Breeding In Thailand … Challenge for the Future and Career in Professional Plant Breeding

โดย Dr. Taweesak  Pulam

Sweet Seeds Co., Ltd. And Thai Seed Research Co., Ltd.

วันที่ 28 ธันวาคม 2554  ณ ห้อง 215 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร