Iova State University ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2557 

โดยได้รับความร่วมมื่อจาก Department of Food Science and Human Nutrition  at Iowa State University ร่วมกับภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและภาควิชา พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมทริปนี้ด้วย 

      

เรียนรู้การตำ การฝัดข้าว และชิมข้าวเจ้าข้าวเหนียว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว ภาควิชาพืชไร่นา 

 

 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโยอาหาร คณะเทคโนโยลีอาหาร และเยี่มชมการปรับปรุงพันธ์ุ แก่นตะวันและพืชชนิดอื่น ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

เยี่ยมชม คาวบอยแลนด์ และฟาร์มวารานัท ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         

ฟังบรรยายเครื่องเทศและสมุนไพรในอาหารไทย เยี่ยมชมห้องประเมินประสาทสัมผัส และฝึกทำอาหาร ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         

เยี่ยมชมแปลงปาล์มน้ำมันที่สูงและ แปลงขยายพันธุ์ข้าว ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยี่มชมกระบวนการแปรรูปข้าว บริษัท CP ข้าวตราฉัตร อำเภอนครหลวง จังหวักพระนครศรีอยุธยา

 

 เยี่ยมชมโรงงาน ช.เฮง โรงงานแป้งและเส้นหมี่ 

 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 แวะพัก ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว