ในประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-23พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

         

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชไร่นา

 

นายจิรชัย ทฤษฎีรักษ์ ได้รับรางวัลยอดนิยมระดับชมเชยในภาคโปสเตอร์

 

 

และ นาวสาวปิ่นปินัทธ์ จันแหง ได้รับรางวัลยอดนิยมระดับชมเชยในภาคการบรรยาย