การประชุมระดมความคิดเห็นปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (พืชไร่) และ ปร.ด. (พืชไร่) ร่วมกันระหว่างภาควิชาพืชไร่นา บางเขนและกำแพงแสนวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 1 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์