"ผูกพันเครือข่ายคณาจารย์จากรุ่นสู่รุ่น ทั้ง มก. สร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะต่อไป" 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ทำบุญภาควิชา ขอบคุณบุคคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือภาควิชามาเป็นอย่างดี

2 15 12

9 5 13 14 8 6

10 3

11