^_^ พวกเราไม่เคยทิ้งกัน รวมพลชาวพืชไร่นา Big Cleaning Days! เริ่มแล้ว 30 พ.ย. 54 เป็นต้นไป ขอเชิญชวน นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า จิตอาสาทุกท่านรวมกันฟื้นฟู ทำความสะอาด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 29 พ.ย. 54