รายชื่อนิสิตระปริญญาโท ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

นางสาวณภา เวกสันเทียะ ( Miss NaPa Weksanthia ) ปี1

 

1010404 726948204024884 2312845053057499023 n

 

นางสาวภกาเกศ สมแสง (Miss Phakakead ) ปี1

1471166 745586725470085 632133195 n