นิสิตและอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา ศึกษาดูงาน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

{gallery}c411_54{/gallery}