รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา ได้ต้อนรับ คุณชวลิต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายการปฏิบัติศีลธรรม สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ในการเยี่ยมชมการปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ทางภาควิชา พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ รับมอบหมายให้เพาะปลูก

 {gallery}การตรวจดูต้นโพธิ์{/gallery}