ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตรกำแพงแสน ได้จัดการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 18- 19  กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหนิ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ดูภาพกิจกรรม click