ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ รายละเอียด http://www.biotec.or.th /Rice2010/home/about.asp