คณาจารย์และนักศึกษาจาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

ณ. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 โดยมี ศ.ดร.สายัญห์  ทัดศรี รศ.ดร.ประภา  ศรีพิจิตต์ ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย และ ดร.เฉลิมพล  ภูมิไชย์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น งานวิจัยพืชอาหารสัตว์ งานวิจัยพืชชีวมวล งานวิจัยพืชพลังงานทดแทน เป็นต้น