กิจกรรมวิชา ธัญพืช (01003411) ภาคต้น ปีการศึกษา 2553
การดำนาและปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์