นิสิตและอาจารย์ภาควิชาพืชไร่นาร่วมกิจกรรมโรงเรียนถั่วลิสงภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552/53 และงานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 18-20 พฤษภาคม ณ จังหวัดพิษณุโลก