เชิญร่วมฟังสัมมนาระดับบัญฑิตศึกษา

12/Jan/2011

วันพุธ

เรื่อง/Titles

ประธาน /

เลขานุการ

เวลา 11.00-12.00 น.

1. นางสาวจิรวัฒน์   ริยาพันธ์

การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับผลผลิตไม้และคุณภาพเนื้อไม้ยางพารา

Association of Genetics, Wood Yield and Quality in  Hevea brasiliensis by Molecular Marke

นางสาวมาลินี จันวรรณ์/นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง

 

2. นายนนทชัย เป้าสร้อย

การตรวจสอบอัตราการผสมเปิด และระยะเวลาการเจริญของดอกยางพารา 5 พันธุ์

Evaluation of Open Pollination Ratio and Flowering Development of 5 Para Rubber Variety

 

 

19/Jan/2011

วันพุธ

เรื่อง/Titles

ประธาน /

เลขานุการ

เวลา 11.00-12.00 น.

3. นายศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา

ผลผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ปลูกใหม่

Root Yield and Quality of Thailand Commercial Cultivars in the New Production Areas

นางสาวจิรวัฒน์   ริยาพันธ์/นายนนทชัย เป้าสร้อย

 

4. นายสหชาติ เลิศศิริเภสัช

Heterotic Patterns and Combining Ability of Maize inbred lines in Thailand

 

 

26/Jan/2011

วันพุธ

เรื่อง/Titles

ประธาน /

เลขานุการ

เวลา 11.00-12.00 น.

5.  นางสาวมาลินี จันวรรณ์

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อผลผลิตสูง ไม่ไวต่อช่วงแสง และคุณภาพหุงต้มดีด้วยวิธี Single Seed Descent Breeding for High Yield, Non-Photoperiod Sensitive and Good Cooking Qualities in Rice Using  Single Seed Descent

นายศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา/นายสหชาติ เลิศศิริเภสัช

 

 

 

 

 

6. นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง

การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวไทยโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการ ผสมในชั่วแรก ๆ

Development of Male Sterile Line of Thai Rice by Combining Ability and Early Generation   Backcrossing

 

 

 

9/Feb/2010

วันจันทร์

 

เรื่อง/Titles

 

ประธาน /

เลขานุการ

 

เวลา 10.00-12.00 น.

 

7. นายนราชัย  โพธิ์สาร

 

การใช้สารพาโคลบิวทราโซลเหนี่ยวนำให้เกิดความทนทานต่อสภาวะขาดน้ำในถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60

(Induction of Water Stress Tolerance by Paclobutrazol in Soybean cv Chiangmai 60 )

นางสาวณัฐกานต์ ปรารถนา/นางสาวพรทินัน ปิติสม

 

8. นายศรัน หงษ์สาครประเสริฐ     

อิทธิพลของดินชุดรังสิตกรดจัดต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 4 พันธุ์

Influence of Acid Sulphate Soil on Growth of 4 Oil Palm (Elaeis guineensis jacq.) Varieties

 

 

9. .. ภาณุมาศ เหลาประเสริฐ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้ปุ๋ยทางใบและทางดินต่อการเจริญเติบโต    ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ  และผลผลิตของสับปะรด

Comparative  Effectiveness  of  Foliar  and  Drilling  Application of  Fertilizer on  Growth,   Leaf Chlorophyll Content and Yield of  Pineapple

 

 

16/ Feb /2011

วันพุธ

เรื่อง/Titles

ประธาน /

เลขานุการ

เวลา 10.00-12.00 น.

9. นางสาวณัฐกานต์ ปรารถนา

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 8 สายพันธุ์/พันธุ์

Relationship between Physical Characteristics of seed and Seed Coat in Seed Quality of 8 Soybean Lines/Varieties

นายนราชัย  โพธิ์สาร/นายศรัน หงษ์สาครประเสริฐ

 

10. นางสาวพรทินัน ปิติสม

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในสบู่ดำเพื่อลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

Integrated weed management on physicnut (jatropha curcus) to reduce herbicide application

 

 

11. นายสุรนันท์  น้อยอุทัย 

อิทธิพลของพันธุ์ , ฤดูกาล และการตัดต่อผลผลิตที่นำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนของหญ้าเนเปียร์

Effect of Variety, Season and Cutting on Yield for Renewable Energy of Napier Grass.