ภาควิชาพืชไร่นา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา ที่ได้รับรางวัล APSA award ประจำปี 2009