?ภาควิชาพืชไร่นาจัดการฝึกอบรมเรื่อง "Crop production" ระหว่างวันที่่ 27 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2552 ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

?

?

Outline of Training Course

1. The title of course
Training in crop production for staffs from department of Agronomy, Yezin Agriculture University, Myanmar.

2. Objective of the trainig course
Strengthening the advanced knowledge in teaching and research for participants from Yezin Agriculture University, Myanmar in physiological aspect of production of selection oil crops: soybean, sesame, sunflower, groundnut, oil plam and other field crops.

3. The course duration?
27 April - 23 May 2009 at Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

4. The expected outcome

5. List of paticpants
1. Mr. U Thet Lin
2. Mr. U Hla Than
3. Mrs. Daw Nang Ohn Myint
4. Mr. Soe Win
5. Mr. Kyi Kyi Winn
6. Ms. Kyi Kyi Mya
7. Mr. Tin San
8.?Ms. Sein Than Win
9. Mrs. Myint Myint Maw

?

?

?