การอภิปรายพิเศษ สาขาพืช เรื่อง "พืชอาหาร พืชพลังงาน ทำอย่างไรให้สมดุล" ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ วัที่ 18 มีนาคม 2552 ณ ศร.3 ห้อง 403
วิทยากร
???? 1. ศ.ดร.เจริญศักดิ์? โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์? ภาควิชาพืชไร่นา? คณะเกษตร? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
???? 2. ดร.สมัย? ใจอินทร์? กรมอู่ทหารเรือ
???? 3. คุณอเนก? ลิ่มศรีวิไล? ห้างหุ้นส่วนจำกัด? โกลด์เด้นเทเนอร่า? จ.กระบี่
ผู้ดำเนินรายการ
???? คณุเปรม? ณ สงขลา