รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ภาควิชาพืชไร่นา มีการมอบทุนพัฒนานิสิต ภาควิชาพืชไร่นาประกอบด้วย ทุน 5 ประเภท ดังนี้
  5.1 ทุนประเภทขัดสน
  5.2 ทุนประเภทผู้ช่วยนักวิจัย
  5.3 ทุนประเภทฉุกเฉิน
  5.4 ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม
  5.5 ทุนประเภทเรียนดีกรณีมีคะแนนสะสมเข้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1 และ 2

โดย ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ ศิษย์เก่าพืชไร่นา รุ่น KU 28 ผู้ซึ่งได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตภาควิชาพืชไร่นาเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกันในปีนี้ท่านได้กรุณามอบทุนสนับสนุนแก่กองทุนภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 200,000 บาท ซึ่งปีนี้คณะกรรมการกองทุนภาควิชาพืชไร่นา ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุน และขอเรียนเชิญ ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ เป็นผู้มอบทุนพัฒนานิสิต ภาควิชาพืชไร่นา ดังนี้

1. ทุนประเภทเรียนดีกรณีมีคะแนนสะสมเข้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1 และ 2 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 12,000 บาทต่อทุนต่อปี
  1.1 นางสาวเรณู ตุ้มพ่วง รหัส 5710100625 คะแนนเฉลี่ย 3.33 นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาชาพืชไร่นา

2. ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 6 ทุน ๆ ละะ 8,000 บาท
  2.1 นางสาววันวิสาข์ พิมพ์เจริญ รหัส 5610101123 คะแนนเฉลี่ย 3.45 นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาชาพืชไร่นา
  2.2 นางสาวกุลวดี คณาวิทยา รหัส 5610100372 คะแนนเฉลี่ย 3.37 นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาชาพืชไร่นา
  2.3 นายนฤป ทองคำ รหัส 5510100516 คะแนนเฉลี่ย 3.28 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาชาพืชไร่นา
  2.4 นางสาวธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ รหัส 5510102136 คะแนนเฉลี่ย 3.27 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาชาพืชไร่นา
  2.5 นางสาวสิริรัตน์ กุลพันธ์ รหัส 5510102616 คะแนนเฉลี่ย 3.27 นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร สาชาพืชไร่นา

3. คุณ กฤษฏา รวยเจริญทรัพย์ จาก บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) ท่านได้กรุณามอบทุนสนับสนุนแก่กองทุนภาควิชาพืชไร่นา ซึ่งปีนี้คณะกรรมการกองทุนภาควิชาพืชไร่นา ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุน และขอเรียนเชิญ คุณกฤษฏา รวยเจริญทรัพย์ เป็นผู้มอบทุนพัฒนานิสิต ภาควิชาพืชไร่นา ดังนี้
  3.1 นางสาว เสาวณีย์ ปัญโญยอด นิสิตระดับปริญญาโท ทุนละ 70,000 บาท
  3.2 นางสาว ภาริณี เจียมเมืองปักษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก ทุนละ 320,000 บาท