พิธีมอบทุนการศึกษาปี 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ อาคาร 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู มอบรางวัลเหรียญเรียนดี และกทุนการศึกษาให้แก่นิสิตรับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชไร่นา ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตรับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา อาทิ ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมเด่น เป็นต้นเพื่อ เป็นทุนการศึกษาให้นิสิต

คลิกรายละเอียด