ภาควิชาพืชไร่นา ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามความต้องการบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ Click เพื่อทำแบบสอบถาม