ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯข้าว โดย รศ.ดร.ประภา  ศรีพิจิตร รศ.ดร.เอ็จ  สโรบล  และ ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย 
พร้อมนิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 8 คน
ศึกษาดูงานข้าวและข้าวโพด ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2557

Read more click