สรุปโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4

วันที่จัด 7 มิถุนายน ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา ดร.สราวุธ  รุ่งเมฆารัตน์ ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช ดร.ประกาย เทพหาร  อาจารย์ปาริชาติ พรมโชติ อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ และทีมงาน โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื

สรุปโครงการ ปีที่ 4 ให้เกษตรกรรับทราบเกี่ยวกับปัญหาในการปลูกถั่วลิสง และ สรุปงานวิจัยเบื้องต้น ในการปรับปรุงพันธุ์ การควบคุมโรค การควบคุมแมลง และการควบคุมวัชพืช และส่งมอบกองทุนถั่วลิสงให้แก่เกษตรกร สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จ.สกลนคร รายละเอียด คลิก