ภาควิชาพืชไร่นา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิตการ เรื่อง Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources  ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฏาคม 2556 ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 {gallery}56workshop assessing and gentic diversity{/gallery}